Tuesday, December 1, 2009

Pelajaran Penting

1-Sirah yang bersih.

2-Sejarah salafussoleh.

3-Hadith Rasulullah (sekurang-kurangnya Matan Arbain an-Nawawiyyah).

4-Risalah usul aqa'id.(pokok aqidah)

5-Risalah usul furu'. (masalah-masalah fiqh).


* Ilmu Quran, sunnah dan sirah adalah asas untuk ummat Islam. Ilmu menurut Imam shatibi terbahagi kepada tiga kategori.

1) Ilmu teras/ tunjang (sulb al-'ilm)
2) Ilmu pelengkap (mulahhu al-'ilm)
3) Tidak kedua-duanya (tidak bermutu)

Sementara ciri-ciri ilmu teras yang diperincikan oleh Imam Shatibi lagi adalah :

1)Bersifat umum dan mencakupi
2)Tetap dan berterusan
3)Sifat ilmu itu adalah sebagai hakim dan bukan sebagai yang dihukum.

Setiap ilmu yang mempunyai ketiga-tiga ciri di atas layaklah dipanggil sebagai ilmu teras atau tunjang. Setiap penuntut ilmu dan pengajar mestilah berpegang serius kepada prinsip ini untuk memastikan asas yang teguh bagi setiap binaan ilmu yang dituntut dan diajari.

# Perbahasan di atas adalah dari kriteria pertama ilmu yang disarankan dipelajari dan diajari, iaitu; Ilmu tersebut mestilah karya asli (karya kreatif.)

Ciri-ciri dan kategorinya telah disenaraikan diatas.


*** Sumber:
- Kewajipan ketiga al-akh
- Konsep pendidikan menurut Imam al-Shatibi. (Kertas kerja Doktor Yusuof al-Qardhawi)

No comments:

Masa Itu Nyawa